background

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

Köszönjük, hogy minket választott! Társaságunk védi és tiszteletben tartja az Ön személyes adataihoz fűződő jogait.

 

A fenti célnak megfelelően jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza a

 

Cégnév: Palletgo Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2142 Nagytarcsa, Cinkotai út 20-22.

Cégjegyzékszám: 13-09-224328

Adószám: 32156533-2-13

Nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Tréfás Zsolt ügyvezető önállóan

E-mail: info@palletgo.hu

Telefonszám: +36 70 350 36 88, Simon Levente

(a továbbiakban, mint: “Szolgáltató”)

 

üzleti partnerei (a továbbiakban: „Partner”) valamint a Szolgáltató weboldalát meglátogató, illetve a Szolgáltatót e-mail vagy telefon útján felkereső személyek (a továbbiakban mint: „Érintett”) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat. A Tájékoztató célja, hogy pontos képet adjon arról, miért és hogyan, valamint mennyi ideig kezeljük azon személyes adatokat, amelyekkel a Szolgáltató a Weboldalon keresztül, partnereivel való szerződéses kapcsolat során vagy más csatornákon kapcsolatba kerül.

 

 1. Néhány adatvédelemmel kapcsolatos alapvető fogalom a Tájékoztató megértéséhez

 

Személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

 

Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

 

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Az Ön adatainak kezelője a Szolgáltató

 

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Érintett

Mindenki, aki a Szolgáltató weboldalon vagy bárhol máshol (pl. szerződéses kapcsolat során) a Szolgáltatóval megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait a Szolgáltató egyébként kezeli. Például Ön, aki ezt a Tájékoztatót olvassa.

 

Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Különleges adat

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 

Genetikai adat

Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

 

Biometrikus adat

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

 

Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A fenti fogalmak többsége a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezelésük során sem különlges, sem genetikai, sem biometrikus adatokat nem kezelünk és ilyen adatokat nem is kérünk Öntől.

 1. Egyéb fogalmak

 

Weboldal

Jelenti a https://palletgo.hu/ domain név alatt elérhető weboldalt.

 

III.       Milyen esetekben kezelünk személyes adatokat?

 

A Vásárló személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli:

 • A Weboldalon történő böngészés
 • Szerződéses kapcsolattartás
 • Kapcsolatfelvétel e-mail vagy telefon útján, illetve ürlapon, vagy chat ablakban
 • Számlázás
 • Sütik (cookie)

 

 1. Milyen adatokat, milyen célból és mennyi ideig kezelünk?

 

Az egyes fent meghatározott esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:

 

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Partner vagy az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Partner vagy az Érintett az egyik fél (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

 

Tekintettel arra, hogy az egyes kapcsolattartási módokkal összefüggésben nem tudjuk korlátozni az egyes Érintettek által részünkre megküldött személyes adatok körét, mivel a Érintett által esetlegesen önkéntesen megadott személyes adatokra ráhatásunk nincsen, ezért erre tekintettel kérjük, hogy csak a legszükségesebb, a Szolgáltató által jelen Tájékoztatóban előírt adatokat és információkat ossza meg akkor, amikor bármely módon kapcsolatba kíván lépni velünk, így semmi esetre se osszon meg társaságunkkal semmilyen személyes információt, amelyet jelen Tájékoztató szerint nem kérünk, illetve nem kívánunk kezelni. Amennyiben jelen pont szerinti kifejezett kérésünk ellenére olyan információt is megküld részünkre, amely személyes adat kezelése nem szükséges és ezzel összefüggésben később esetlegesen kára származik társaságunknak, úgy jelen Tájékoztató elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy társaságunkat az esetleges káros következmények, így különösen bírság megfizetése alól mentesíti, helyettünk helytáll.

 

IV.1.    Böngészés

 

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett IP címe

A Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, illetve a Weboldal biztonsága

Jogos érdek

A Weboldal és  Szolgáltatás biztonságos működése

Az utolsó látogatástól számított 30 nap

 

A Weboldalt bárki szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot magadna a Szolgáltatónak. A Weboldal használatának megkezdésekor az Érintett egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a a Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha az érintett megadja a címét. Ez a cím az érintett internetes azonosítási címe, azaz az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy az érintett a Weboldal címét beírja a böngészőbe, vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint, hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a fentebb leírt – Szolgáltató és érintett közötti, a Weboldal megnyitásakor létrejövő - kommunikáció zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el az érintett IP címét.

 

Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza a Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgálató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 30 napon belül törli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről az érintett valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

 

IV.2.    Szerződéses kapcsolattartás

 

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Partner által kapcsolattartásra kijelölt személy vezeték- és keresztneve e-mail címe

Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

Jogos érdek

A szerződés teljesítése érdekében információ közlése a Partnerrel

Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

A Partner által kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címe

Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

Jogos érdek

A szerződés teljesítése érdekében információ közlése a Partnerrel

Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

A Partner által kapcsolattartásra kijelölt személy telefonszáma

Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

Jogos érdek

A szerződés teljesítése érdekében információ közlése a Partnerrel

Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

 

Amennyiben a Szolgáltató és Partnere között szerződéses kapcsolat jött létre, úgy a létrejött szerződésben feltüntetésre kerülnek a Partner által kapcsolattartásra megjelölt személy – fentebb részletezett – személyes adatai. Az adatkezelés jogalapja ezekben az esetekben a Szolgáltató jogos érdeke, a célja pedig a szerződéses viszony során esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan információ, tájékoztatás nyújtása, illetve egyéb közlések eljuttatása a Partner felé. A Partner tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartásra kijelölt személytől az adatainak a Szolgáltató részére történő megadásához való hozzájárulás beszerzése a Partner feladata és felelőssége.

 

A Szolgáltató a fent megjelölt adatot személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a megadott e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak.

 

IV.3.    Kapcsolatfelvétel e-mail, űrlap, vagy telefon útján

A leendő Partnerek, valamint az Érintettek számára történő segítségnyújtás, információ szolgáltatás, illetve jogaik érvényesítése érdekében a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy az előbbiek – anélkül, hogy szerződéses kapcsolat állna fenn – űrlap kitöltése, e-mail vagy telefon útján keressék fel. Az vevőszolgálati megkereséseket űrlapon, telefonon illetve e-mailen keresztül kezeljük.

 

IV.3.1.  E-mail megkeresés esetén:

 

Amennyiben a leendő Partner vagy az Érintett a Szolgáltatót az info@palletgo.hu e-mail címe(ke)n keresztül keresi meg igényével, akkor annak érdekében, hogy a Szolgáltató a megkeresést megfelelő minőségbiztosítás mellett teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése szükséges:

 

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett, illetve leendő Partner vezeték- és keresztneve

Az Érintett, illetve leendő Partner azonosítása, megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.

Az Érintett, illetve leendő Partner e-mail címe

Az Érintett, illetve leendő Partner azonosítása, vevőszoglálati megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.

A Felhasználó által az „aláírásában” esetlegesen megadott social media elérhetőségei

-

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.

 

A Szolgáltató a fent megjelölt adatot személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a megadott e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak.

 

IV.3.2. Telefonos megkeresés esetén:

 

Amennyiben a leendő Partner vagy az Érintett telefonon keresi meg a Szolgáltatót vagy amennyiben a Szolgáltató visszahívja a leendő Partnert illetve az Érintettet, akkor a telefonbeszélgetés elején felhívjuk figyelmét arra, hogy minőségbiztosítási okokból, illetve annak érdekében, hogy a Szolgáltató a megkeresést teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése kerül sor. Tájékoztatjuk a Partnereinket és az Érintetteket, hogy a telefonbeszélgetés hanganyagának rögzítésére nem kerül sor.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett, illetve leendő Partner vezeték- és keresztneve

Az Érintett, illetve leendő Partner azonosítása, vevőszolgálati szolgáltatás teljesítése, minőségbiztosítás

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.

Az Érintett, illetve leendő Partner telefonszáma

Az Érintett, illetve leendő Partner azonosítása, vevőszolgálati szolgáltatás teljesítése

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.

 

A Szolgáltató kéri az Érintetteket és leendő Partnereit, hogy a fentieken túlmenően, különösen, ha azt a Szolgáltató nem kéri, további személyes adatot ne hozzanak tudomására. A Szolgáltató a kéretlenül tudomására jutott személyes adatokat haladéktalanul és visszaállíthatatlanul törli, mindazonáltal az ilyen módon tudomására jutott adatokkal kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállal.

 

IV.3.3. Űrlapon, és chat ablakon történő megkeresés esetén:

 

Amennyiben a leendő Partner vagy az Érintett a Weboldalon működő űrlapon, vagy chat ablakon keresztül keresi meg a Szolgáltatót, az alábbi adatok kezelése kerül sor.

 

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett, illetve leendő Partner szállítmányának adatai, paraméterei, logisztikai adatok

Az Érintett, illetve leendő Partner és szállítmányának azonosítása, vevőszolgálati szolgáltatás teljesítése, minőségbiztosítás

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.

Az Érintett, illetve leendő Partner vezeték- és keresztneve

Az Érintett, illetve leendő Partner és számmítmányának azonosítása, vevőszolgálati szolgáltatás teljesítése, minőségbiztosítás

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.

Az Érintett, illetve leendő Partner telefonszáma, e-mail címe, és a szállítmány logisztikai paraméterei

Az Érintett, illetve leendő Partner és szállítmányának azonosítása, vevőszolgálati szolgáltatás teljesítése

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.

 

IV.4.    Számlázás

 

IV.4.1. Amennyiben a megrendelt termék(ek)ért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása jogi személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

 

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Partner által kapcsolattartásra kijelölt személy vezeték- és keresztneve

A számlázással kapcsolatosan a Partnerrel való kapcsolattartás

Jogi kötelezettség teljesítése

A számla megküldéséig

A Partner által kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címe

A számlázással kapcsolatosan a Partnerrel való kapcsolattartás

Jogi kötelezettség teljesítése

A számla megküldéséig

 

A Szolgáltató a fent megjelölt adatot személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a megadott e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak. A Szolgáltató felhívja a Partner figyelmét, hogy amennyiben a kapcsolattartási e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza, úgy a kapcsolattartó személytől való hozzájárulás beszerzése a Partner feladata és kötelessége.

 

IV.4.2. Amennyiben a termék(ek)ért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása természetes személy vagy egyéni vállalkozó részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

 

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett vezeték- és keresztneve

A kiállított számlában jogszabály alapján kötlezően feltüntetendő adat rögzítése

Jogi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

Az Érintett lakcíme / számlázási címe

A kiállított számlában jogszabály alapján kötlezően feltüntetendő adat rögzítése

Jogi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

Az Érintett adószáma

A kiállított számlában jogszabály alapján kötlezően feltüntetendő adat rögzítése

Jogi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

Az Érintett e-mail címe

A számlázással kapcsolatosan az érintettel való kapcsolattartás

Jogi kötelezettség teljesítése

a számla érintett részére történő kiküldéséig

 

A számla kötelező adattartalmát, illetve a számla tárolásának időtartamát jogszabály írja elő, így a Szolgáltató ezen adatokat jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.

 

Amennyiben a számla a vásárló részére nem e-mail útján kerül kiküldésre, úgy a Szolgáltató ezt az adatot nem kéri, illetve nem is kezeli.

 

 1. Mi az a cookie, és miért használjuk?

 

A cookie (süti) egy adatcsomag, amelyet a honlapunk meglátogatásával a webszerver elküld az Ön számítógépére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.

 

A cookie-k az Ön számítógépén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

 

A Weboldal zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (ezek az ún. munkamenet cookie-k) a Weboldal meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépén. Az ilyen cookie-k célja a Weboldal biztonságának garantálása, az online űrlapjainkon rögzített adatok megőrzése, a multimédiás tartalmak megjelenítése, valamint a Weboldal terhelésének kiegyenlítése. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének IP címét) a Weboldal biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.

A Weboldalon megadott hozzájárulása alapján az alábbi célból a következő típusú cookie-k települhetnek a számítógépén:

 

 • Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (pl. Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a Weboldal látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk azok továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.

 

 • Remarketing célú cookie-k (pl. Google Adwords), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).

 

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg a Vásárló be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Az állandó cookie-k segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket az érintett állított be magának a Weboldalon.

 

A hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a honlap betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja.

 

A cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti. A beállítások mikéntje a böngésző típusától függ.

 

A legnépszerűbb böngészőkben a cookie beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:

 

 1. Hol és hogyan tároljuk a személyes adatait?

 

A személyes adatokat papír alapon vagy elektronikus úton tároljuk. Amennyiben az adatok tárolása papír alapon történik (például szerződéses adatok esetében), úgy az elzárt helyen törénik, melyhez való hozzáférést a Szolgáltató munkavállalói között korlátozza.

 

Az adatok elektronikus úton történő tárolása a Contabo GmbH által üzemeltetetett szerveren történik.

 

 • Cégnév: Contabo GmbH
 • Székhely: Aschauer Strasse 32a, 81549 München, Németország
 • Nyilvántartási szám: HRB 180722
 • Adószám: DE267602842
 • Képviseli: Thomas Noglik & Thomas Schimmel
 • E-mail cím: info@contabo.com
 • Telefonszám: +49 89 3564717 70

 

A Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy a személyes adatokat és azok minőségét védje, többek között korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést, biztosítja a folyamatos rendelkezést az olyan fizikai elektronikus és eljárási védelemmel, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, így többek között szerverei elzárt helyen üzemelnek, a számítástechnikai eszközök jelszóval és tűzfallal védettek.

 

A fentiek ellenére a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

 

VII.     Milyen jogokat érvényesíthet személyes adataival kapcsolatban?

 

Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen a székhely címünkön, írásban, a székhely címünkre küldött, ajánlott vagy tértivevényes levélben, vagy az info@palletgo.hu e-mail címre küldött e-mailben.

 

A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján a tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.

 

A tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében sem – tudunk tájékoztatást küldeni.

 

Helyesbítés: A tájékoztatáskérésnél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.

 

Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, amennyiben:


 1. a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.
  b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Tiltakozás: Ha a jelen Tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.

 

Törlés (“elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok bármelyikének fennállása esetén Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

 

A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt. A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

 

Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

 

Arra kérjük Önt, hogy a fenti jogait ne gyakorolja rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van, vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

 

VIII. Adatfeldolgozók, adattovábbítás

 

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és harmadik személynek – a lentiek kivételével – nem adjuk ki.

 

VIII.1. Szállítással kapcsolatos adattovábítás

 

A szállítmányozás gyorsabb és hatákonyabb kezelése, a szállítmányok adminisztációja – beleértve az ügyfél adatait -, a szállítmány nyomon követése, és az eredményes járműkezelés érdekében a Szolgáltató szolgáltatási licencmegállapodást (a továbbiakban, mint: „Megállapodás”) kötött a Palletways Europe GmbH társasággal, mint a Palletways Group Limited vállalatcsoport tagjával. A Megállapodás a jelen Tájékoztató mellékletét képezi, amely Megállapodás az Érintettek részére megismerhető és hozzáférhető. A Szolgáltató kiejelenti, hogy a fenti Megállapodásban foglalt adatokon túl a Palletways Europe GmbH társaság részére adatot nem továbbít.

 

 • Cégnév: Palletways Group Limited
 • Székhely: Fradley Distribution Park, Wood End Lane Fradley Park, Lichfield, WS13 8NE, Staffordshire, Egyesült Királyság
 • Cégjegyzékszám: 05175499
 • képviseli: Christopher James Cates-Walters igazgató

      (a továbbiakban: „Palletways Group Limited”)

 

A Palletways Group Limited rendelkezik a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely elérhető a https://hu.palletways.com/hu/adatvedelmi-szabalyzat linken.

 

A Szolgáltató a szállítmányozással összefüggésben továbbá adatátadással élhet a TLS Express Korlátolt Felelősségű Társaság irányába, a köztük korábban létrejött megállapodásban foglaltak rendelkezései szerint. A Szolgáltató kiejelenti, hogy a TLS Express Korlátolt Felelősségű Társaság részére az Érintettnek a szállítmányozással összefüggő adatain kívül egyéb adatot nem továbbít.

 

 • Cégnév: TLS Express Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 2142 Nagytarcsa, Cinkotai út 20-22.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-183803
 • Adószám: 23373864-2-13
 • Képviseli: Tréfás Zsolt ügyvezető önállóan

 

A TLS Express Korlátolt Felelősségű Társaság rendelkezik a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely elérhető a https://tlsexpress.eu/hu/page/show/adatkezelesi-tajekoztato linken.

 

VIII.2. Számlázással kapcsolatos adattovábbítás

 

A Szolgáltató a számláit Magyarország egyik legnagyobb online számlázóprogramjával, a szamlazz.hu-val állítja ki. Amennyiben az Érintett számlázási adatként saját adatait adja meg, úgy a fentebb írtak szerint, mivel az személyes adatnak minősül, így a Szolgáltató adatkezelésének tárgyát képezi. A szamlazz.hu weboldal üzemeltetője:

 

 • Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-303201
 • Adószám: 13421739-2-41
 • E-mail: info@szamlazz.hu
 • Képviseli: Ángyán Balázs ügyvezető

            (a továbbiakban: „KBOSS”)

 

A KBOSS rendelkezik a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely elérhető a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/  linken.

 

VIII.3. Könyveléssel kapcsolatos adattovábbítás

 

A Szolgáltató részére könyvelési feldatokat teljesítő alábbi társaság részére:

 

 • Cégnév: Andy Controll Könyvelő és Adótanácsadó Kft.
 • Székhely: 2209 Péteri, Haleszi kert 1215 hrsz.
 • Adószám: 26785484-2-13
 • Cégjegyzékszám: 13-09-200725
 • Képviseli: Hangonyi Andrea
 • E-mail cím: hangonyka74@gmail.com

 

VIII.4.  Igényérvényesítéssel kapcsolatos adattovábbítás

 

Amennyiben a Szolgáltató valamilyen jogos igényét kívánja érvényesíteni, úgy előfordulhat, hogy olyan iratokat, dokumentumok továbbít, melyek személyes adatokat tartalmaznak. A Szolgáltató igényérvényesítés céljából jogosult jogi képviselő, hatóság vagy bíróság részére az igényérvényesítés céljából személyes adatok továbbítására.

 

VIII.5.  Weboldal tárhelyszolgáltató általi adatfeldolgozás

 

 • Cégnév: Contabo GmbH
 • Székhely: Aschauer Strasse 32a, 81549 München, Németország
 • Nyilvántartási szám: HRB 180722
 • Adószám: DE267602842
 • Képviseli: Thomas Noglik & Thomas Schimmel
 • E-mail cím: info@contabo.com
 • Telefonszám: +49 89 3564717 70

            (a továbbiakban: „Tárhelyszolgáltató”)

 

A Tárhelyszolgáltató adatvédelmi tájékoztatója a következő linken érhető el: https://contabo.com/en/legal/privacy/

 

VIII.6. Levelezés (e-mail)

 

A Szolgáltató az e-mailen történő kommunikáció lebonyolításához a Microsoft Outlook elnevezésű szolgáltatását használja.

 

 • Cégnév: Microsoft Ireland Operations Limited
 • Székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521
 • Nyilvántartási szám: IE256796
 • Telefonszám: +353 (1) 2953826
 • Szerverközpont: Dublin, Írország

 

A levelezőrendszerrel kapcsolatos rendszergazdai feladatokat ellátó megbízott, mint adatfeldolgozó:

 

 • Cégnév: ZOMPUTER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1221 Budapest, Kocsola utca 17.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-672375
 • Képviseli: Zombory Zoltán ügyvezető
 • E-mail: ceg@zomputer.hu

 

A Microsoft Outlook adatvédelmi irányelvei a https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement címen érhetőek el.

 

VIII.7. Online fizetéssel kapcsolatos adattovábbítás

 

A Szolgáltató a Weboldalon működő online fizetési rendszer működése érdekében a SimplePay by OTP Mobil szolgáltatásait veszi igénybe. Amennyiben az Érintett adatként saját adatait adja meg, úgy a fentebb írtak szerint, mivel az személyes adatnak minősül, így a Szolgáltató adatkezelésének tárgyát képezi. A simplepay.hu weboldal üzemeltetője:

 

 • Cégnév: OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-174466
 • Adószám: 24386106-2-42
 • E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu
 • Képviseli: Benyó Peter ügyvezető

            (a továbbiakban: „SimplePay”)

 

A SimplePay rendelkezik a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely elérhető a https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ linken.

 

 1. Kinek és milyen esetben vagyunk kötelesek kiadni személyes adatokat?

 

Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra az eljáró hatóság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó • következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékoztatást adunk Önnek.

 

 1. Milyen felelősségek merülhetnek fel a megadott személyes adatokkal kapcsolatban?

 

Amikor megadja nekünk személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak, és a valóságnak megfelelnek.

 

Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért cégünk nem vállal felelősséget.

Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen Tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.

 

Kérjük, hogy a Szolgáltató által kért és a fenti IV. pontban meghatározott adatokon túlmenően további személyes adatokat ne bocsásson rendelkezésünkre. Amennyiben bármilyen módon a Szolgáltató által kért adatokon túl további személyes adatot bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, úgy azt a Szolgáltató haladéktalanul felismerhetetlenné teszi és visszaállíthatatlanul törli, továbbá kizárja a felelősségét azon adatok tekintetében, melyeket az érintett önkéntesen, a Szolgáltató erre irányuló kérése nélkül hozott a Szolgáltató tudomására.

 

 1. Adatvédelmi incidensek kezelése

 

Az esetlegesen előforduló adatvédelmi incidenseket a jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül és az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást is vezetünk. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintetteket is tájékoztatjuk róla.

 

XII.     Adatvédelmi tisztviselő (DPO)

 

A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, ha:

 1. a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;
 2. b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;
 3. c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

 

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató egyik fent megjelölt kötelező kategóriába sem tartozik bele, illetve mivel egyéb nyomós ok sem indokolja, így a Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor. 

 

XIII.    Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

 

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a Weboldalon és az érintetteket is értesítjük. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

 

XIV.    Kihez fordulhat a személyes adataival kapcsolatos kérdésekben, vagy hogy jogait érvényesítse?

 

Kérdéseivel keressen minket az info@palletgo.hu e-mail címen, a +36 70 350 36 88-as telefonszámon, vagy levélben a 2142 Nagytarcsa, Cinkotai út 20-22. alatti címen.

 

Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Szolgáltatóval, mint adatkezelővel szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben a érintett jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szolgáltató felé köteles jelezni

Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu/